Badania naukowe

Zainteresowania badawcze adw. Arkadiusza Pikulika skupiają się na problematyce związanej z wypadkami drogowymi, a w szczególności z kryminalistycznymi problemami dotyczącymi procesu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Nieodzownie z badaniami tymi związane jest zainteresowanie problematyką dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich najbliższych, oraz o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w wyniku udziału w wypadku.

Metodyka prowadzonych badań:

 • badania aktowe – akta spraw przestępstw wypadku drogowego;
 • badania ankietowe – ankiety dla biegłych, sędziów, prokuratorów, motocyklistów;
 • analiza literatury przedmiotu, oraz orzecznictwa.

Kursy i studia podyplomowe:

 • studia doktoranckie w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – praca doktorska pt. Kryminalistyczne problemy ustalania przyczyn i przebiegu wypadków drogowych [w przygotowaniu];
 • studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwa Samochodowego organizowane przez Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną, Instytut Transportu Samochodowego oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERTMOT” – ukończone w 2010 r.;
 • szkolenie specjalistyczne z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych organizowane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „EKSPERTMOT” – ukończone w 2010 r.

Publikacje

 • A. Pikulik, Ochrona świadka w UE – stan obecny i projekty zmian, Jurysta 2007, nr 10.
 • A. Pikulik, Glosa do postanowienia SN z dnia 29.08.07, Paragraf na drodze 2007, nr 12.
 • A. Pikulik, Uwagi na tle zmiany właściwości sądów wojskowych, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2008, nr 2.
 • A. Pikulik, Postępowanie w sprawach nieletnich uwagi de lege lata i de lege ferenda, Jurysta 2007, nr 6.
 • A. Pikulik, Klasyczny model sądownictwa a integracja europejska. Sąd Najwyższy a Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Europejski Trybunał Praw Człowieka – konkurencja czy koegzystencja? [w:] Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku, Toruń 2008.
 • A. Pikulik, Przyczyny i konsekwencje wypadków drogowych w ocenie uczestników kursów na prawo jazdy [w:] M. M. Żołna (red.), J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Ius est ars boni et aequi, Toruń 2009.
 • A. Pikulik, Dzieci ofiary wypadków drogowych – konsekwencje i zapobieganie, Paragraf na Drodze 2009, nr 5.
 • A. Pikulik, Jeżeli nie dziecko to kto? Odpowiedzialność cywilna dzieci za przyczynienie się do wystąpienia wypadku drogowego [w:] J. Pakuła (red.), A. Pikulik (red.) Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Toruń 2010.
 • J. Pakuła (red.), A. Pikulik (red.) Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Toruń 2010.
 • A. Pikulik, Obowiązki organu procesowego w przyjęciu pisemnej albo ustnej opinii biegłego, Problemy Współczesnej Kryminalistyki Warszawa 2010, nr XIV.
 • A. Pikulik, Instytucja biegłego sądowego w Polsce – ocena funkcjonowania [w:] J. Kasprzak (red.), B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Olsztyn 2010 [w druku – II tom materiałów ze zjazdu Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki].
 • A. Pikulik, Kryminalistyka a negatywne zjawiska w ruchu drogowym [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Kryminalistyka dla prawa, prawo dla kryminalistyki, Toruń 2010.

Konferencje naukowe

 • 6.12.07 – Seminarium krajowe – Rola Grupy G6 we współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego – Centrum Europejskie Natolin – uczestnictwo.
 • 12-13.04.08 – Toruń Konferencja Ogólnopolska – „Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku” – UMK Toruń – prelegent, temat wystąpienia: „Klasyczny model sądownictwa a integracja europejska. Sąd Najwyższy a Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Europejski Trybunał Praw Człowieka – konkurencja czy koegzystencja?”
 • 22-25.04.08 – Gdańsk Konferencja międzynarodowa GAMBIT 2008 – bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czas na integrację – uczestnictwo.
 • 6.06.08 – „Ius est ars boni et aequi” – Konferencja Doktorantów 5-6.06.2008 – prelegent, temat wystąpienia: „Przyczyny i konsekwencje wypadków drogowych w ocenie uczestników kursów na prawo jazdy”.
 • 27-28.10.2008 – „V Ogólnopolska Konferencja Pomoc Dzieciom – ofiarom przestępstw” – prelegent, temat wystąpienia: „Dzieci ofiary wypadków drogowych – konsekwencje, działania prewencyjne”.
 • 28.05.2009 r. – Debata z kandydatami do PE na WPiA UMK w Toruniu „Wybory do Europarlamentu – świadomy wybór studentów” – organizator razem z mgr Piotrem Janiakiem.
 • 28-30.05.2009 r. – „V Sympozjum Kryminalistyczne – Kryminalistyka – mity a rzeczywistość” – prelegent, temat wystąpienia: „Obowiązki organu procesowego w przyjęciu pisemnej albo ustnej opinii biegłego”.
 • 21-22.09.2009 r. – Zjazd Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki – prelegent, temat wystąpienia: „Instytucja biegłego sądowego w Polsce – ocena funkcjonowania”.
 • 7-9.10.2009 r. – XI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych. Konferencja Ogólnopolska – uczestnik.
 • 1.12.2009 r. – Sesja naukowa Kryminalistyka dla prawa – prawo dla kryminalistyki – Toruń, 40 lecie Katedry i Zakładu Kryminalistyki UMK w Toruniu – uczestnik.
 • 19-21.04.2010 r. – IV Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Rzeszowie – konferencja ogólnopolska. Prelegent, temat wystąpienia: „Kryminalistyka a negatywne zjawiska w ruchu drogowym”.
 • 26.05.2010 r. – „Iustitia est constans et perpetua voluntas ius sum cuique tribuendi” – konferencja doktorantów WPiA UMK – Toruń – współorganizator z mgr Jackiem Pakułą i prelegent, temat wystąpienia: „Jeśli nie dziecko to kto? – odpowiedzialność cywilna dzieci za przyczynienie się do wystąpienia wypadku drogowego”.
 • 23-24.05.2013 r. – „Kryminalistyka – nauka – praktyka” – uczestnik.

Ekspertyzy

W zakresie usług świadczonych przez naszą Kancelarię znajduje się również analiza ekspertyz i opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Analiza pod kątem prawnym i technicznym. Po przeprowadzeniu analizy przygotowujemy pisemne uwagi do treści opinii, albo nową opinię – w zależności od potrzeb klienta.

Przygotowujemy ekspertyzy w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych.

Kryminalistyka

Zainteresowania badawcze adw. Arkadiusza Pikulik związane są również z kryminalistyką.

Kryminalistyka jest nauką o rozpoznawaniu środowisk kryminalnych, o wykrywaniu przestępstw i ustalaniu osób mogących być ich sprawcami, o uzyskiwaniu środków dowodowych i udowodnianiu sprawstwa oraz zapobieganiu przestępstwom” (zob. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009, s. 50).

Zainteresowania badawcze adw. Arkadiusz Pikulik realizuję w trakcie studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych w specjalności kryminalistyka. W czasie tychże przygotowuje on artykuły do prasy branżowej, a także wystąpienia na konferencje, sesje naukowe oraz seminaria.

Adw. Arkadiusz Pikulik prowadził również zajęcia ze studentami, w tym ćwiczenia z zakresu kryminalistyki i rekonstrukcji wypadków drogowych. Organizował także zajęcia Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki.

Wiedza z zakresu kryminalistyki jest bardzo ważna dla osób prowadzących sprawy karne, cywilne, bądź administracyjne. W związku z niewątpliwie ważną rolą wiedzy dotyczącej metodyki pracy biegłych, przesłuchania świadków i oskarżonych, a także przeprowadzania innych dowodów w procesie, polecamy następujące pozycje z literatury przedmiotu:

 • M. Kulicki, L. Stępka, D. Stucki, Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej, Kraków 2003 r.;
 • V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, Toruń 2007 r.;
 • M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009 r.;
 • J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem, Toruń 2009 r.;
 • V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Toruń 2011 r.

Szkolenia

Oferujemy Państwu możliwość prowadzenia szkoleń lub wykładów z zakresu:

 • kryminalistyki, a w szczególności zagadnień związanych z:
  • oględzinami;
  • rekonstrukcją wypadków drogowych;
  • przesłuchaniem świadka, podejrzanego/oskarżonego;
  • daktyloskopii;
  • biegłym w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym;
  • ekspertyz kryminalistycznych;
 • prawa karnego materialnego i procesowego;
 • innych gałęzi prawa.

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem szkoleń (pojedynczych zajęć albo cyklu szkoleń), oraz w razie pytań uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny (607 27 48 42), albo mailowy (arkadiusz.pikulik@gmail.com).