Kryminalistyka

Zainteresowania badawcze adw. Arkadiusza Pikulik związane są również z kryminalistyką.

Kryminalistyka jest nauką o rozpoznawaniu środowisk kryminalnych, o wykrywaniu przestępstw i ustalaniu osób mogących być ich sprawcami, o uzyskiwaniu środków dowodowych i udowodnianiu sprawstwa oraz zapobieganiu przestępstwom” (zob. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009, s. 50).

Zainteresowania badawcze adw. Arkadiusz Pikulik realizuję w trakcie studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych w specjalności kryminalistyka. W czasie tychże przygotowuje on artykuły do prasy branżowej, a także wystąpienia na konferencje, sesje naukowe oraz seminaria.

Adw. Arkadiusz Pikulik prowadził również zajęcia ze studentami, w tym ćwiczenia z zakresu kryminalistyki i rekonstrukcji wypadków drogowych. Organizował także zajęcia Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki.

Wiedza z zakresu kryminalistyki jest bardzo ważna dla osób prowadzących sprawy karne, cywilne, bądź administracyjne. W związku z niewątpliwie ważną rolą wiedzy dotyczącej metodyki pracy biegłych, przesłuchania świadków i oskarżonych, a także przeprowadzania innych dowodów w procesie, polecamy następujące pozycje z literatury przedmiotu:

  • M. Kulicki, L. Stępka, D. Stucki, Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej, Kraków 2003 r.;
  • V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, Toruń 2007 r.;
  • M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009 r.;
  • J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem, Toruń 2009 r.;
  • V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, Toruń 2011 r.