Publikacje

 • A. Pikulik, Ochrona świadka w UE – stan obecny i projekty zmian, Jurysta 2007, nr 10.
 • A. Pikulik, Glosa do postanowienia SN z dnia 29.08.07, Paragraf na drodze 2007, nr 12.
 • A. Pikulik, Uwagi na tle zmiany właściwości sądów wojskowych, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2008, nr 2.
 • A. Pikulik, Postępowanie w sprawach nieletnich uwagi de lege lata i de lege ferenda, Jurysta 2007, nr 6.
 • A. Pikulik, Klasyczny model sądownictwa a integracja europejska. Sąd Najwyższy a Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Europejski Trybunał Praw Człowieka – konkurencja czy koegzystencja? [w:] Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku, Toruń 2008.
 • A. Pikulik, Przyczyny i konsekwencje wypadków drogowych w ocenie uczestników kursów na prawo jazdy [w:] M. M. Żołna (red.), J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Ius est ars boni et aequi, Toruń 2009.
 • A. Pikulik, Dzieci ofiary wypadków drogowych – konsekwencje i zapobieganie, Paragraf na Drodze 2009, nr 5.
 • A. Pikulik, Jeżeli nie dziecko to kto? Odpowiedzialność cywilna dzieci za przyczynienie się do wystąpienia wypadku drogowego [w:] J. Pakuła (red.), A. Pikulik (red.) Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Toruń 2010.
 • J. Pakuła (red.), A. Pikulik (red.) Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Toruń 2010.
 • A. Pikulik, Obowiązki organu procesowego w przyjęciu pisemnej albo ustnej opinii biegłego, Problemy Współczesnej Kryminalistyki Warszawa 2010, nr XIV.
 • A. Pikulik, Instytucja biegłego sądowego w Polsce – ocena funkcjonowania [w:] J. Kasprzak (red.), B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Olsztyn 2010 [w druku – II tom materiałów ze zjazdu Katedr Postępowania Karnego i Kryminalistyki].
 • A. Pikulik, Kryminalistyka a negatywne zjawiska w ruchu drogowym [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Kryminalistyka dla prawa, prawo dla kryminalistyki, Toruń 2010.